PEDAGOGICKÝ SBOR ŠK.R. 2016/2017

1.A Mgr. Dagmar DIVIŠOVÁ
1.B Mgr. Bc Markéta KARTUSOVÁ ŠEBESTOVÁ, DiS
2.A Mgr. Dagmar HODESOVÁ
2.B Mgr. Pavla ŠEBELOVÁ
3.A Mgr. Pavla POKORNÁ, DiS
3.B Mgr. Jiřina FRŐMELOVÁ
4.A Mgr. Renata SPÁČILOVÁ
4.B Mgr. Petra PREISOVÁ
5.A Mgr. Martina SCHOŘÍKOVÁ HORÁČKOVÁ
5.B Mgr. Věra KOŠUTOVÁ
6. tř. Mgr. Jitka MARIŠČÁKOVÁ
7. tř. Mgr. Veronika MALINOVÁ
8. tř. Mgr. Blanka PRACHAŘOVÁ
9. tř. RNDr. Jana RINAGELOVÁNETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Velena VARMUŽOVÁ ředitelka školy
Mgr. Vlasta SEQUENSOVÁ zástupkyně ŘŠ
Ing. Karel BARÁK
Mgr. Alena HAUSEROVÁ
Mgr. Taťjana NAVAROVÁ
Bc. Alžběta PILEROVÁ
Mgr. Ivana SEDLÁČKOVÁ
Bc. Lucie SVÍTKOVÁASISTENTI PEDAGOGA

Martina KYRYCHOVÁ
Martina LÖFFELMANNOVÁ
Denisa SLEZÁKOVÁ
Dita UNZEITIGOVÁ
Hana VÁVROVÁ
Bc. Hana VLČKOVÁ
Kateřina ZUBÍČKOVÁ
KR A J SK Á    H Y G I E N I C K Á    S T A N I C E
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
 Tel. 545113091                     e-mail: sekretariát@khsbrno.cz                       ID jaaai36
  
                                                                                                               V Brně dne  12.12. 2016
  Sdělení
 
 Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
 
             vzhledem ke stále přetrvávajícímu  epidemickému výskytu  virové hepatitidy typu A  (infekční žloutenky)
v Jihomoravském kraji, i navzdory veškerým opatřením,
si Vás dovoluji  znovu v tomto školní roce oslovit a poprosit o spolupráci.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, oddělení hygieny dětí a mladistvých, připravila pro děti  mateřských škol,
žáky I. stupně základních škol a dalších dětských zařízení, edukační materiál, který hravou formou – formou omalovánek,
kvízu (pracovního listu) a pohádky seznamuje děti  s přenosem infekční žloutenky a hlavně, jak infekční žloutence předcházet.
 
 
 
Děkuji za předání informace dětem,žákům a jejich rodičům.    
                                          
                                                                      
 
 

                                                                       MVDr. Marcela Hadámková
                                                                       ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
                                                                       Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně

 
Eu peníze do škol  13.74kB
obecné informace
Výstupy jednotlivých zpracovaných témat (šablony) poskytneme na vyžádání rádi, tel.č. 545230160, 777152300 nebo na adrese zshamry@centrum.cz

 

Název školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HAMRY 12

Číslo projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1245

Název projektu

Nová škola

Monitorovací zpráva

Závěrečné hodnocení projektu

MZ 5

 

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.  Klíčové aktivity jsme si vybrali následovně:

 

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

Cílem klíčové aktivity byla podpora rozvoje individuálních schopností všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků, na základních školách.     K tomu  přispělo dělení hodin anglického jazyka a jednou týdně práce s rodilým mluvčím. Šablona obsahovala 72 digitálních výstupů a stejný počet odpilotovaných hodin odučeného předmětu          v 6. - 9. třídách, tedy 36 hodin ročně.

 

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Cílem klíčové aktivity bylo zkvalitnění výuky anglického jazyka na škole a zavádění nových postupů do výuky s využitím moderních technologií, realizováním účasti na metodických kurzech pro pedagogy. Z důvodu personálních změn v kolektivu pedagogických pracovníků během školního roku došlo ke změně v počtu vyučujících, které se do projektu přihlásily.  Tím, že v průběhu realizace odešly ze školy, se metodického kurzu nezúčastnil nikdo.

 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií tak, aby byla výuka dynamičtější, originálnější a názornější. Nemalou roli sehrála také interakce mezi učitelem a žákem, která vedla k větší motivaci žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Je podporována aktivita, která umožnila zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.

 

K naplnění cíle bylo vybráno 8 šablon pro níže uvedené  předměty, kterých se zúčastnilo 9 vyučujících a při odpilotování celkem 8 tříd v každém školním roce  ( 2011/2012, 2012/2013)

 

1.   Aj - 1.st.

2.   Aj - 1.st.

3.   Čj - 1.st.

4.   Čj - 1.st.

5.   Čj - 2.st.

6.   M - 1.st.

7.   Vlastivěda + Naše země

8.   Přírodopis + Zeměpis

 

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Cílem klíčové aktivity bylo proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.  Využili jsme účast na dvou seminářích. Všichni vyučující byli proškoleni pro práci s interaktivní tabulí.

 

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Cílem aktivity bylo zvýšit kvalitu výuky zaměřenou na přírodovědné gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Bylo zpracováno  a odučeno  72 digitálních učebních materiálů.

 

V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Cílem aktivity bylo pomocí dalšího vzdělávání podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k přírodovědné gramotnosti žáků. Seminářů se zúčastnily dvě pedagožky zapojené do projektu.

V průběhu trvání projektu vyrobili pedagogové, kteří byli do projektu zapojeni, celkem 552 digitálních učebních materiálů, které odprezentovali ve výuce příslušného předmětu.

Velkým přínosem pro školu bylo vedle získání mnoha metodických materiálů pro jednotlivé předměty, se kterými bude možno pracovat v dalších letech a podle vzoru vytvářet další, také vybavení školy moderní digitální technikou.  Běžné využívání práce s interaktivními tabulemi                             a dataprojektory, umístěnými ve všech třídách školy, staví naši základní školu do popředí ve vybavenosti  škol. Vytváření pracovních návyků při práci s digitální technikou, a to jak na straně učitelů, tak na straně žáků, chápeme jako velkou motivaci pro budoucnost.

Celkově lze konstatovat, že projekt splnil očekávané cíle, které jsme si v projektovém záměru stanovili. Škola získala podmínky pro zkvalitnění práce a žáci nový hnací motor pro zvládání učiva v jednotlivých ročnících i předmětech.

 

 

 

 

                                                                                                       PaedDr. Karla Havelková

                                                                                                            ředitelka školy

 

Ředitelství  ZŠ        545 230 160
Ředitelka                727 900 510           
Zástupkyně             602 505 066

Školní jídelna          545 230 344
Školní jídelna          602 505 062
Kancelář                   545 230 160
Kancelář                   602 505 025
Kancelář + fax         545 219 877
ŠD I. Emrová            602 505 119
ŠD D. Unzeitigová  722 732 101
ŠD A. Hauserová    722 414 547
ŠD L. Slížková        702 659 170
ŠD K. Zubíčková     702 659 169

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one