PEDAGOGICKÝ SBOR ŠK.R. 2016/2017

1.A Mgr. Dagmar DIVIŠOVÁ
1.B Mgr. Bc Markéta KARTUSOVÁ ŠEBESTOVÁ, DiS
2.A Mgr. Dagmar HODESOVÁ
2.B Mgr. Pavla ŠEBELOVÁ
3.A Mgr. Pavla POKORNÁ, DiS
3.B Mgr. Jiřina FRŐMELOVÁ
4.A Mgr. Renata SPÁČILOVÁ
4.B Mgr. Petra PREISOVÁ
5.A Mgr. Martina SCHOŘÍKOVÁ HORÁČKOVÁ
5.B Mgr. Věra KOŠUTOVÁ
6. tř. Mgr. Jitka MARIŠČÁKOVÁ
7. tř. Mgr. Veronika MALINOVÁ
8. tř. Mgr. Blanka PRACHAŘOVÁ
9. tř. RNDr. Jana RINAGELOVÁNETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Velena VARMUŽOVÁ ředitelka školy
Mgr. Vlasta SEQUENSOVÁ zástupkyně ŘŠ
Ing. Karel BARÁK
Mgr. Alena HAUSEROVÁ
Mgr. Taťjana NAVAROVÁ
Bc. Alžběta PILEROVÁ
Mgr. Ivana SEDLÁČKOVÁ
Bc. Lucie SVÍTKOVÁASISTENTI PEDAGOGA

Martina KYRYCHOVÁ
Martina LÖFFELMANNOVÁ
Denisa SLEZÁKOVÁ
Dita UNZEITIGOVÁ
Hana VÁVROVÁ
Bc. Hana VLČKOVÁ
Kateřina ZUBÍČKOVÁ
KR A J SK Á    H Y G I E N I C K Á    S T A N I C E
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
 Tel. 545113091                     e-mail: sekretariát@khsbrno.cz                       ID jaaai36
  
                                                                                                               V Brně dne  12.12. 2016
  Sdělení
 
 Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
 
             vzhledem ke stále přetrvávajícímu  epidemickému výskytu  virové hepatitidy typu A  (infekční žloutenky)
v Jihomoravském kraji, i navzdory veškerým opatřením,
si Vás dovoluji  znovu v tomto školní roce oslovit a poprosit o spolupráci.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, oddělení hygieny dětí a mladistvých, připravila pro děti  mateřských škol,
žáky I. stupně základních škol a dalších dětských zařízení, edukační materiál, který hravou formou – formou omalovánek,
kvízu (pracovního listu) a pohádky seznamuje děti  s přenosem infekční žloutenky a hlavně, jak infekční žloutence předcházet.
 
 
 
Děkuji za předání informace dětem,žákům a jejich rodičům.    
                                          
                                                                      
 
 

                                                                       MVDr. Marcela Hadámková
                                                                       ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
                                                                       Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně

 

 

Plnění školní docházky v zahraniční škole

Podmínky plnění školní docházky v zahraničí upravuje par. 38 Školského zákona a vyhláška 48/2005: 

1. Žák může plnit povinnou školní docházku také

a) ve škole mimo území ČR,

b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu ČR,

c) ve škole zřízené na území ČR právnickou osobou mimo území ČR nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, a nezapsané do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky.

 

2. Pokud žák nemůže plnit školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písmene a) nebo b), plní povinnou školní docházku formou individuální výuky.

 

3. Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (zvolené školy).

 

4. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli školy uvedené v odstavci 3 předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, popř. adresu místa pobytu žáka v zahraničí a adresu školy v zahraničí . Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu do země pobytu.

 

5. Žáci, kteří plní povinnou školní docházku dle odst. 1písmen a) nebo c) nebo odst. 2, konají zkoušky z vybraných předmětů ve škole na území ČR nebo ve škole při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu ČR. Zkoušky se konají

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále RVP),

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k ČR vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného RVP,

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k ČR vzdělávacího oboru Dějepis a Zeměpis, stanovených RVP.

Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky, koná zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející školy.

Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. S obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zákonného zástupce s dostatečným předstihem, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.

Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků.

Zkouška je komisionální, komisi jmenuje ředitel zkoušející školy.

Termím konání zkoušky dohodne ředitel se zákonným zástupcem tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli vysvědčení za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka.

 

6. Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění školní docházky ve zvolené škole, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle odst. 5 a na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání.

 

7. Žákovi, který plní povinnou školní docházku podle odst. 1 písm. a) nebo c) nebo odst. 2, poskytuje učebnice, učební texty a základní školní potřeby hrazené státem zvolená škola.

 

 Jaký je správný postup žáků a zákonných zástupců žáka při zahájení, průběhu a ukončení docházky v zahraniční škole na území ČR ?

Postup žáků a zákonných zástupců žáka se státním občanstvím ČR

Zákonný zástupce žáka (občana ČR) oznámí (písemně) řediteli základní školy, ve které je žák zapsaný k plnění povinné školní docházky (kmenová škola), že žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území ČR a uvede její adresu a adresu právnické osoby, která činnost zahraniční školy vykonává.

Žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území ČR v souladu s §18 - § 21 vyhlášky č.48/2005 Sb.

Zákonný zástupce žáka dohodne termíny konání zkoušek z vybraných předmětů v kmenové škole. Zkoušky lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků.

V dohodnutých termínech žák koná zkoušky z vybraných předmětů. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející kmenové školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zákonný zástupce žáka potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.

V případě ukončení školní docházky do zahraniční školy žák plní povinnou školní docházku ve  škole,  zapsané  do  školského rejstříku, do které je žák  přihlášen.

Postup žáků a zákonných zástupců žáka - cizince

Žáci - cizinci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraniční škole vykonávané právnickou osobou s vydaným povolením, nejsou žáky kmenové školy v ČR zařazené ve školském  rejstříku a nekonají rozdílové zkoušky.

V případě , že žák - cizinec  ukončí docházku do zahraniční školy před dokončením  povinné školní docházky, jsou zákonní zástupci žáka - cizince jej povinni přihlásit  k plnění povinné školní docházky žáka do základní školy zapsané do  školského  rejstříku.

Jakým způsobem může žák plnit povinnou školní docházku v zahraničí ? Jaký je správný postup rodičů a školy v tomto případě ?

Postup podrobně upravuje § 38 školského zákona a § 18 až 21 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (v současné době - září 2010 pouze v Moskvě), v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol nebo formou individuální výuky v zahraničí.

Žák, který plní povinnou školní docházku jedním z výše uvedených způsobů, je vždy zároveň žákem české školy, kde je zapsán k plnění povinné školní docházky (kmenová škola).

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli kmenové školy uvedené předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, koná zkoušky z vybraných předmětů ve své kmenové škole ve škole při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky. Výjimkou jsou evropské školy, kdy žák zkoušky nekoná.

Povinnost konat zkoušky a být žákem kmenové školy se nevztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší než 90 dnů, a jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky přechodně po dobu delší než 90 dnů, pokud plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky.

Žák koná zkoušky z těchto předmětů:

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV),

b) ve 4. a 5. ročníku ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného RVP ZV,

c) v 6. - 9. ročníku ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a Zeměpis, stanovených RVP ZV.

Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku z každého předmětu uvedeného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy.

Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.

Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.

Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zástupce žáka potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.

V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o komisionální přezkoušení.

Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, zašle ředitel této školy řediteli kmenové školy kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy s údaji o žákovi.

Výše uvedené platí i v případě, že žák má kromě občanství ČR i občanství jiného státu.

 

 

 

 

 

Oznámení rodičů o plnění školní docházky v zahraničí - v zahraniční škole

 

Základní škole (spádová).......................................................................

 

 Oznámení o plnění školní docházky v zahraničí

 

 

Oznamujeme, že náš syn (dcera).................................., nar. ..............................., bude plnit povinnou školní v zahraničí / zahraniční škole podle § 38 zákona 561/2004 Sb., školského zákona.

 
 

Druh plnění školní docházky:

 

a) ve škole mimo území České republiky,

b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu,

c) ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou mimo území ČR,

d) individuální forma výuky.

 

 

 

Doba plnění povinné školní docházky v zahraničí: …………………………..

 

Místo pobytu v zahraničí: ........................................................

 

Adresa zahraniční školy:...........................................................

 

Vyučovací jazyk: ...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum...........................                                 Podpis rodičů:............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelství  ZŠ        545 230 160
Ředitelka                727 900 510           
Zástupkyně             602 505 066

Školní jídelna          545 230 344
Školní jídelna          602 505 062
Kancelář                   545 230 160
Kancelář                   602 505 025
Kancelář + fax         545 219 877
ŠD I. Emrová            602 505 119
ŠD D. Unzeitigová  722 732 101
ŠD A. Hauserová    722 414 547
ŠD L. Slížková        702 659 170
ŠD K. Zubíčková     702 659 169

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one