PEDAGOGICKÝ SBOR ŠK.R. 2016/2017

1.A Mgr. Dagmar DIVIŠOVÁ
1.B Mgr. Bc Markéta KARTUSOVÁ ŠEBESTOVÁ, DiS
2.A Mgr. Dagmar HODESOVÁ
2.B Mgr. Pavla ŠEBELOVÁ
3.A Mgr. Pavla POKORNÁ, DiS
3.B Mgr. Jiřina FRŐMELOVÁ
4.A Mgr. Renata SPÁČILOVÁ
4.B Mgr. Petra PREISOVÁ
5.A Mgr. Martina SCHOŘÍKOVÁ HORÁČKOVÁ
5.B Mgr. Věra KOŠUTOVÁ
6. tř. Mgr. Jitka MARIŠČÁKOVÁ
7. tř. Mgr. Veronika MALINOVÁ
8. tř. Mgr. Blanka PRACHAŘOVÁ
9. tř. RNDr. Jana RINAGELOVÁNETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Velena VARMUŽOVÁ ředitelka školy
Mgr. Vlasta SEQUENSOVÁ zástupkyně ŘŠ
Ing. Karel BARÁK
Mgr. Alena HAUSEROVÁ
Mgr. Taťjana NAVAROVÁ
Bc. Alžběta PILEROVÁ
Mgr. Ivana SEDLÁČKOVÁ
Bc. Lucie SVÍTKOVÁASISTENTI PEDAGOGA

Martina KYRYCHOVÁ
Martina LÖFFELMANNOVÁ
Denisa SLEZÁKOVÁ
Dita UNZEITIGOVÁ
Hana VÁVROVÁ
Bc. Hana VLČKOVÁ
Kateřina ZUBÍČKOVÁ
KR A J SK Á    H Y G I E N I C K Á    S T A N I C E
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
 Tel. 545113091                     e-mail: sekretariát@khsbrno.cz                       ID jaaai36
  
                                                                                                               V Brně dne  12.12. 2016
  Sdělení
 
 Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
 
             vzhledem ke stále přetrvávajícímu  epidemickému výskytu  virové hepatitidy typu A  (infekční žloutenky)
v Jihomoravském kraji, i navzdory veškerým opatřením,
si Vás dovoluji  znovu v tomto školní roce oslovit a poprosit o spolupráci.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, oddělení hygieny dětí a mladistvých, připravila pro děti  mateřských škol,
žáky I. stupně základních škol a dalších dětských zařízení, edukační materiál, který hravou formou – formou omalovánek,
kvízu (pracovního listu) a pohádky seznamuje děti  s přenosem infekční žloutenky a hlavně, jak infekční žloutence předcházet.
 
 
 
Děkuji za předání informace dětem,žákům a jejich rodičům.    
                                          
                                                                      
 
 

                                                                       MVDr. Marcela Hadámková
                                                                       ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
                                                                       Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně

 

Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je škola povinna poskytovat veřejnosti informace týkající se činnosti školy. Informace (včetně pořízení kopie údajů a sazebníku za ně) lze žádat osobně na sekretariátu školy, písemně nebo telekomunikačním zařízením.

Postup při podávání žádostí o poskytnutí informace

   1. Datem podání žádosti je den, kdy ji škola obdržela.

   2. Náležitosti žádosti:

          * komu je podání určeno

          * kdo je činí (nelze žádat anonymně)

   3. Posouzení žádosti:

          * nesrozumitelná, výzva žadateli o upřesnění do 30 dnů

          * nevztahuje se na činnost školy, žádost se odloží a sdělí se to do 3 dnů žadateli

          * řádná, do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění poskytne škola písemně požadovanou informaci

   4. Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

   5. Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií apod.

 

Škola je povinna přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení.

Postup při podávání stížnosti

   1. Stížnost proti učiteli se podává řediteli

   2. Stížnost proti řediteli se podává zřizovateli

   3. Ústní stížnosti se vyřizují pokud možno ihned při podání, nelze-li je vyřídit ihned, sepíše se záznam

   4. Možné výsledky šetření:

          * stížnost oprávně

          * neoprávně

          * neprokazatelná (stěžovatel se odkáže na občansko právní cestu)

   5. Stížnost je vyřízena, jakmile byla po jejím prošetření učiněna potřebná opatření k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom vyrozuměn.

   6. Organizace má za povinnost neprodleně provést opatření potřebná k odstranění závad zjištěných při prošetřování stížnosti a zajistit, aby se neopakovaly

   7. Organizace, která stížnost vyřizovala, je povinna sledovat, zda opatření uložená ke zjednání nápravy jsou řádně plněna.

 

 

Lhůty k vyřízení stížností

 

    * do 10 dnů ode dne doručení příslušné organizaci

    * do 5 dnů ode dne doručení stížnosti (ne ústní, ne doručeny osobně), kterou nelze vyřídit do 10 dnů, organizace potvrdí příjem stížnosti

    * do 30 dnů ode dne doručení stížnosti (ty, které nelze vyřídit do 10 dnů)

    * do 10 dnů - organizace, která stížnost postoupila jiné organizaci k prošetření, je povinna ji vyřídit do 10 dnů po obdržení zprávy o jejím prošetření

Stížnosti, které přísluší šetřit jiným orgánům, je nutno postoupit do 5 dnů ode dne jejich doručení. Stěžovatel musí být o postoupení stížnosti vyrozuměn.

Stížnost je nepřípustné postupovat k vyřízení pracovištím a pracovníkům, proti nimž stížnost směřuje. Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno nebo jestliže to je v zájmu správného vyřízení stížnosti, postoupí se opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele.

Ředitelství  ZŠ        545 230 160
Ředitelka                727 900 510           
Zástupkyně             602 505 066

Školní jídelna          545 230 344
Školní jídelna          602 505 062
Kancelář                   545 230 160
Kancelář                   602 505 025
Kancelář + fax         545 219 877
ŠD I. Emrová            602 505 119
ŠD D. Unzeitigová  722 732 101
ŠD A. Hauserová    722 414 547
ŠD L. Slížková        702 659 170
ŠD K. Zubíčková     702 659 169

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one