PEDAGOGICKÝ SBOR ŠK.R. 2016/2017

1.A Mgr. Dagmar DIVIŠOVÁ
1.B Mgr. Bc Markéta KARTUSOVÁ ŠEBESTOVÁ, DiS
2.A Mgr. Dagmar HODESOVÁ
2.B Mgr. Pavla ŠEBELOVÁ
3.A Mgr. Pavla POKORNÁ, DiS
3.B Mgr. Jiřina FRŐMELOVÁ
4.A Mgr. Renata SPÁČILOVÁ
4.B Mgr. Petra PREISOVÁ
5.A Mgr. Martina SCHOŘÍKOVÁ HORÁČKOVÁ
5.B Mgr. Věra KOŠUTOVÁ
6. tř. Mgr. Jitka MARIŠČÁKOVÁ
7. tř. Mgr. Veronika MALINOVÁ
8. tř. Mgr. Blanka PRACHAŘOVÁ
9. tř. RNDr. Jana RINAGELOVÁNETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Velena VARMUŽOVÁ ředitelka školy
Mgr. Vlasta SEQUENSOVÁ zástupkyně ŘŠ
Ing. Karel BARÁK
Mgr. Alena HAUSEROVÁ
Mgr. Taťjana NAVAROVÁ
Bc. Alžběta PILEROVÁ
Mgr. Ivana SEDLÁČKOVÁ
Bc. Lucie SVÍTKOVÁASISTENTI PEDAGOGA

Martina KYRYCHOVÁ
Martina LÖFFELMANNOVÁ
Denisa SLEZÁKOVÁ
Dita UNZEITIGOVÁ
Hana VÁVROVÁ
Bc. Hana VLČKOVÁ
Kateřina ZUBÍČKOVÁ
KR A J SK Á    H Y G I E N I C K Á    S T A N I C E
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
 Tel. 545113091                     e-mail: sekretariát@khsbrno.cz                       ID jaaai36
  
                                                                                                               V Brně dne  12.12. 2016
  Sdělení
 
 Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
 
             vzhledem ke stále přetrvávajícímu  epidemickému výskytu  virové hepatitidy typu A  (infekční žloutenky)
v Jihomoravském kraji, i navzdory veškerým opatřením,
si Vás dovoluji  znovu v tomto školní roce oslovit a poprosit o spolupráci.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, oddělení hygieny dětí a mladistvých, připravila pro děti  mateřských škol,
žáky I. stupně základních škol a dalších dětských zařízení, edukační materiál, který hravou formou – formou omalovánek,
kvízu (pracovního listu) a pohádky seznamuje děti  s přenosem infekční žloutenky a hlavně, jak infekční žloutence předcházet.
 
 
 
Děkuji za předání informace dětem,žákům a jejich rodičům.    
                                          
                                                                      
 
 

                                                                       MVDr. Marcela Hadámková
                                                                       ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
                                                                       Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně

 
Hodnocení a klasifikace Tv na druhém stupni ZŠ
Při hodnocení a následné klasifikaci bude brán ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků. Zohledněna budou též případná výkonnostní omezení ze zdravotních důvodů. Ta musí být potvrzena ošetřujícím lékařem.
V potaz bude brán aktuální zdravotní stav žáka (úraz, dlouhodobá nemoc, zdravotní omezení – astma...)
Základem pro hodnocení v předmětu je minimálně 60% aktivní účast na hodinách. Povinností žáka je zajímat se, které hodnocené discipliny zmeškal z důvodu své absence a co nejdříve se je snažit vykonat v náhradním termínu.
V době, kdy necvičí, musí mít důvod pohybové absence potvrzen rodiči. Hodin se účastní jako necvičící. V případě pohybové absence delší jak 14 dní je povinen doložit tuto skutečnost písemně potvrzenou ošetřujícím lékařem. Žáci osvobozeni z Tv doloží k žádosti ředitelství školy lékařskou zprávu. Na souhlas vedení školy je z těchto hodin uvolněn a není přítomen ani jako necvičící.
Výsledná známka v pololetí a na konci školního roku bude stanovena hodnocením těchto kritérií:
 1. Aktivní účast v hodinách – žák je připraven ve cvičebním úboru (dle školního řádu), vykonává činnost dle pokynů vyučujícího, dodržuje bezpečnostní zásady při cvičení, dovede uplatňovat poznatky z Tv ve svém osobním životě i mimo školu.
 2. Motorické testy – vyjadřují hodnocení výkonu z motorických testů v odpovídajícím ročníku. Testy zahrnují atletiku, pohybové hry (basketbal, florbal, házenou, volejbal, fotbal), gymnastiku, průpravná a kondiční cvičení.
 3. Znalosti teorie z jednotlivých sportovních odvětví probíraných v jednotlivých ročnících (pravidla), dopomoc spolužákům, základy první pomoci.
Stupeň 1 (výborný)
 • Žák musí mít odpovídající sportovní vybavení (bezpečná obuv a sportovní oděv), aby nedošlo ke zranění.
 • Žák se umí rozcvičit a získané vědomosti a dovednosti zavádí do praxe.
 • V hodinách projevuje zájem, pohotovost a samostatnost.
 • Splní požadavky a limity vycházející z ŠVP.
 • Dbá všech pokynů vyučujících, které souvisí s pravidly bezpečnosti v Tv.
 • Takto je klasifikovaný i žák, který nesplní požadované limity, ale projevuje trvalý zájem a chuť o předmět.
Stupeň 2 (chvalitebný)
 • Žák musí mít odpovídající sportovní vybavení (bezpečná obuv a sportovní oděv), aby nedošlo ke zranění.
 • Žák se umí rozcvičit a získané vědomosti a dovednosti zavádí do praxe.
 • V hodinách musí žák projevovat zájem o většinu sportovních aktivit.
 • Dbá všech pokynů vyučujících, které souvisí s pravidly bezpečnosti v Tv.
 • Žák se snaží vylepšit své sportovní schopnosti a dovednosti a aktivně přistupuje k novým nevyzkoušeným sportovním dovednostem vycházejících z ŠVP.
Stupeň 3 (dobrý)
 • Žák má v přístupu, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných dovedností závažné mezery, nedostatky se nesnaží odstraňovat, o daný předmět neprojevuje zájem.
 • Žák se neumí rozcvičit před danou pohybovou aktivitou a cvičení provádí bez zjevného cíle.
 • Často zapomíná cvičební úbor.
 • Svým chováním a sportovním vybavením ohrožuje sebe i ostatní.
Stupeň 4 (dostatečný)
 • Tímto způsobem se žáci klasifikují jen výjimečně a ve zcela specifických případech.
 • Žák si neosvojil základní sportovní dovednosti a ani s pomocí učitele na nich nehodlá pracovat.
 • Nemá zájem ani o odstranění chyb a nedostatků.
 • Svým chováním v hodinách ohrožuje na zdraví sebe i své spolužáky.
 • Podmínkou je zcela negativní vztah a nezájem o daný předmět.
Stupeň 5 (nedostatečný)
 • Tímto stupněm se žáci v předmětech výchovného zaměření zpravidla neklasifikují.
 
TABULKY PRO HODNOCENÍ ATLETIKY (upraveno podle atletických tabulek pro mládež)
Běh 60 m (s) - dívky
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 pod 10,0 pod 9,80 pod 9,40 pod 9,20
2 10,1 – 11,0 9,81 – 10,80 9,41 – 10,40 9,21 - 10,20
3 11,1 – 12,0 10,81 –11,80 10,41 – 11,40 10,21 – 11,20
4 nad 12,1 nad 11,80 nad 11,40 nad 11,20
 
Běh 60 m (s) – hoši
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 pod 9,80 pod 9,40 pod 9,20 pod 9,00
2 9,81 – 10,80 9,41 – 10,40 9,21 - 10,20 9,01 - 10,O0
3 10,81 – 11,80 10,41 – 11,40 10,21 – 11,20 10,01 – 11,00
4 nad 11,80 nad 11,40 nad 11,20 nad 11,00
 
Běh 400 m (min) – dívky
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 pod 1:40 pod 1:35 pod 1:30 pod 1:25
2 1:41 – 1:50 1:36 – 1:45 1:31 – 1:40 1:26 – 1:35
3 1:51 – 2:00 1:46 – 1:55 1:41 – 1:50 1:36 – 1:45
4 nad 2:O0 nad 1:55 nad 1:50 nad 1:45
 
Běh 400 m (min) - hoši
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 pod 1:35 pod 1:30 pod 1:25 pod 1:2O
2 1:36 – 1:45 1:31 – 1:40 1:26 – 1:35 1:21 – 1:30
3 1:46 – 1:55 1:41 – 1:50 1:36 – 1:45 1:31 – 1:40
4 nad 1:55 nad 1:50 nad 1:45 nad 1:40
 
Běh 800 m (min) - dívky
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 pod 3:35 pod 3:30 pod 3:25 pod 3:2O
2 3:36 – 3:55 3:31 – 3:50 3:26 – 3:45 3:21 – 3:40
3 3:56 – 4:10 3:51 – 4:05 3:46 – 4:00 3:41 – 3:55
4 nad 4:10 nad 4:05 nad 4:00 nad 3:55
 
Běh 800 m (min) - hoši
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 pod 3:25 pod 3:2O pod 3:1O pod 3:00
2 3:26 – 3:45 3:21 – 3:40 3:11 – 3:30 3:01 – 3:20
3 3:46 – 4:00 3:41 – 3:55 3:31 – 3:55 3:21 – 3:45
4 nad 4:00 nad 3:55 nad 3:55 nad 3:45
 
Běh 1 500 m (min) - dívky
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 - pod 7:00 pod 6:50 pod 6:30
2 - 7:01 – 7:50 6:51 – 7:30 6:31 – 7:10
3 - 7:51 – 8:45 7:31 – 8:25 7:11 – 8:05
4 - nad 8:45 nad 8:25 nad 8:05
 
Běh 1 500 m (min) - hoši
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 pod 6:50 pod 6:30 pod 6:10 pod 5:50
2 6:51 – 7:30 6:31 – 7:10 6:11 – 6:50 5:51 – 6:30
3 7:31 – 8:25 7:11 – 8:05 6:51 – 7:45 6:31 – 7:25
4 nad 8:25 nad 8:25 nad 7:45 nad 7:25
Skok daleký (cm) - dívky
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 nad 300 nad 320 nad 340 nad 360
2 270 – 299 305 – 319 320 – 339 330 – 359
3 240 – 269 270 – 304 300 – 319 310 – 329
4 pod 240 pod 270 pod 300 pod 310
 
Skok daleký (cm) - hoši
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 nad 330 nad 360 nad 400 nad 430
2 315 – 329 325 – 359 350 – 399 370 – 429
3 280 – 314 290 – 320 300 – 349 320 – 369
4 pod 280 pod 290 pod 300 pod 320
 
Skok vysoký (cm) - dívky
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 nad 110 nad 115 nad 12O nad 130
2 95 – 105 105 – 110 110 – 115 115 – 125
3 80 – 90 90 – 105 95 – 105 100 – 110
4 pod 80 pod 90 pod 95 pod 100
 
Skok vysoký (cm) - hoši
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 nad 115 nad 12O nad 130 nad 140
2 105 – 110 110 – 115 115 – 125 125 – 135
3 90 – 105 95 – 105 100 – 110 110 – 120
4 pod 90 pod 95 pod 100 pod 110
 
Hod (6., 7.)/ vrh(8., 9.)(m) - dívky
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 nad 25 nad 30 nad 6 nad 7
2 20 – 24,5 24 – 29,5 5 – 5,99 6 – 6,99
3 15 – 19,5 19 – 23,5 4 – 4,99 5 – 5,99
4 pod 15 pod 19 pod 4 pod 5
 
Hod (6., 7.)/ vrh (8., 9.) (m) - hoši
Známka/ročník 6. 7. 8. 9.
1 nad 30 nad 35 nad 7 nad 8,30
2 24 – 29,5 28 – 34,5 6 – 6,99 7,30 – 8,29
3 19 – 23,5 23 – 27,5 5 – 5,99 6 – 7,29
4 pod 19 pod 23 pod 5 pod 6
 
 

Ředitelství  ZŠ        545 230 160
Ředitelka                727 900 510           
Zástupkyně             602 505 066

Školní jídelna          545 230 344
Školní jídelna          602 505 062
Kancelář                   545 230 160
Kancelář                   602 505 025
Kancelář + fax         545 219 877
ŠD I. Emrová            602 505 119
ŠD D. Unzeitigová  722 732 101
ŠD A. Hauserová    722 414 547
ŠD L. Slížková        702 659 170
ŠD K. Zubíčková     702 659 169

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one